Có 1 kết quả:

Huì néng

1/1

Huì néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huineng (638-713), the Sixth Patriarch of Chan Buddhism