Có 1 kết quả:

huì xiá

1/1

huì xiá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intelligent
(2) bright
(3) sharp