Có 1 kết quả:

sǒng yǒng

1/1

sǒng yǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to instigate
(2) to incite
(3) to egg sb on