Có 1 kết quả:

sǒng yǒng

1/1

sǒng yǒng

phồn thể

Từ điển phổ thông

xúi giục, xúi bẩy