Có 1 kết quả:

Qìng lì xīn zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

failed reform of Northern Song government in 1043