Có 1 kết quả:

yōu shāng

1/1

yōu shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) distressed
(2) laden with grief

Một số bài thơ có sử dụng