Có 1 kết quả:

biē qì

1/1

biē qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nín thở, nhịn thở
2. ngột ngạt
3. ấm ức

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel suffocated or oppressed
(2) to choke with resentment
(3) to feel injured or resentful