Có 1 kết quả:

píng xiǎn

1/1

píng xiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(to resist the enemy) relying on inaccessible territory