Có 1 kết quả:

hān zi

1/1

hān zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) simpleton
(2) idiot
(3) fool