Có 1 kết quả:

qì shì yán

1/1

qì shì yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diverticulitis