Có 1 kết quả:

yì kǔ fàn

1/1

yì kǔ fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unsavory meal taken in remembrance of past hardships
(2) fig. poor-tasting meal