Có 1 kết quả:

dǒng shì

1/1

dǒng shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quyết đoán, phán đoán

Từ điển Trung-Anh

(1) sensible
(2) thoughtful
(3) intelligent