Có 1 kết quả:

dǒng yǎn

1/1

dǒng yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to know the ropes
(2) an expert