Có 1 kết quả:

dǒng ménr

1/1

dǒng ménr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one who knows his business
(2) professional
(3) expert
(4) au fait