Có 1 kết quả:

xiè duò

1/1

xiè duò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slack
(2) idle