Có 1 kết quả:

xiè qì

1/1

xiè qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to slacken off
(2) to take it easy