Có 1 kết quả:

yīng fù zhàng kuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

accounts payable