Có 1 kết quả:

yìng fu yù rú

1/1

Từ điển Trung-Anh

handling any occasion smoothly (idiom); equal to any situation