Có 1 kết quả:

yìng yǔn

1/1

yìng yǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give one's assent
(2) to consent