Có 1 kết quả:

yīng fèn

1/1

yīng fèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) should be divided
(2) part of the job
(3) one's duty under the circumstances

Một số bài thơ có sử dụng