Có 1 kết quả:

yìng zhì

1/1

yìng zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to write a poem on the order of the Emperor

Một số bài thơ có sử dụng