Có 1 kết quả:

yìng lì chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stress field