Có 1 kết quả:

yīng míng

1/1

yīng míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nominally
(2) in name only