Có 1 kết quả:

yīng míngr

1/1

yīng míngr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 應名|应名[ying1 ming2]