Có 1 kết quả:

yìng hè

1/1

yìng hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to echo one another
(2) to respond (in agreement)