Có 1 kết quả:

yìng duì rú liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to respond fluently
(2) to answer smartly