Có 1 kết quả:

yīng jiè

1/1

yīng jiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) this year's
(2) the current year's