Có 1 kết quả:

yìng shì

1/1

yìng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to respond to the market
(2) to buy or sell according to market conditions