Có 1 kết quả:

yìng cóng

1/1

yìng cóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assent
(2) to comply with

Một số bài thơ có sử dụng