Có 1 kết quả:

yìng zhēng

1/1

yìng zhēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to apply (for a job)
(2) to reply to a job advertisement