Có 1 kết quả:

yìng jí

1/1

yìng jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to respond to an emergency
(2) to meet a contingency
(3) (attributive) emergency