Có 1 kết quả:

yìng chéng

1/1

yìng chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to agree (to do sth)
(2) to promise