Có 1 kết quả:

yīng shōu

1/1

yīng shōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a sum of money etc) receivable

Một số bài thơ có sử dụng