Có 1 kết quả:

yīng shōu zhàng kuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

accounts receivable