Có 1 kết quả:

yìng dí

1/1

yìng dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to face the enemy
(2) to meet an attack