Có 1 kết quả:

yìng jǐngr

1/1

yìng jǐngr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) according with the times
(2) seasonal