Có 1 kết quả:

yìng yòng céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

application layer (computing)