Có 1 kết quả:

yìng yòng chéng shì jiè miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) application programming interface
(2) API