Có 1 kết quả:

yīng dāng

1/1

yīng dāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nên, phải, cần thiết

Từ điển Trung-Anh

(1) should
(2) ought to

Một số bài thơ có sử dụng