Có 1 kết quả:

yìng dá

1/1

yìng dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to reply

Một số bài thơ có sử dụng