Có 1 kết quả:

yīng shēng chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) yes-man
(2) opinionless person