Có 1 kết quả:

yīng jì

1/1

yīng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

accrual (accounting)

Một số bài thơ có sử dụng