Có 1 kết quả:

yīng jì jī chǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

accruals basis (accounting)