Có 1 kết quả:

yīng xǔ ㄧㄥ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to promise
(2) to allow

Một số bài thơ có sử dụng