Có 1 kết quả:

yīng xǔ

1/1

yīng xǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to promise
(2) to allow

Một số bài thơ có sử dụng