Có 1 kết quả:

yìng zhěn

1/1

yìng zhěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to see patients (of doctor)
(2) to hold a surgery