Có 1 kết quả:

yìng shì jiào yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) exam-oriented education
(2) teaching to the test