Có 1 kết quả:

yìng biàn

1/1

yìng biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet a contingency
(2) to adapt oneself to changes

Một số bài thơ có sử dụng