Có 1 kết quả:

yìng yùn

1/1

yìng yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conform with destiny
(2) as the occasion demands

Một số bài thơ có sử dụng