Có 1 kết quả:

yìng chou

1/1

yìng chou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) social niceties
(2) social interaction
(3) a dinner party

Một số bài thơ có sử dụng