Có 1 kết quả:

yìng yàn

1/1

yìng yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come true
(2) to come about as predicted
(3) to be fulfilled

Một số bài thơ có sử dụng